O nás

O nás

Atte ACADEMY n.o. je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby:

a) Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
b) Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Majetok a hospodárenie neziskovej organizácie
Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená. Nezisková organizácia sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve. Prostriedky neziskovej organizácie nesmú byť použité na financovanie činností politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu. Každý zisk z podnikateľskej činnosti neziskovej organizácie bude použitý na rozvoj všeobecne prospešných služieb, ktoré nezisková organizácia poskytuje.

Len investícia do vzdelávania nie je zaťažená žiadnou infláciou a pomáha k skutočnému rastu a rozvoju jedinca.

Vízia

Atte ACADEMY n.o. bude mať transformačný vplyv na spoločnosť prostredníctvom kontinuálnej inovácie v oblasti vzdelávania, výchovy, rozvoja telesnej kultúry, výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb.

Poslanie

Vytvoriť transformatívnu vzdelávaciu skúsenosť pre študentov zameraných na hlboké disciplinárne vedomosti; riešenie problémov; vedomosti, komunikácie a medziľudské schopnosti; a osobného zdravia a pohody.

Pestovať transformatívne akademické spoločenstvo, ktoré sa zaväzuje (a) prilákať a udržať rozmanité talenty; b) vytváranie prostredia pre spoluprácu, ktoré je otvorené pre bezplatnú výmenu nápadov, kde môže vzkriesiť výskum, tvorivosť, inovácie a podnikanie; a (c) zabezpečenie toho, aby jednotlivci mohli plne využiť svoj potenciál.

Transformatívne ovplyvňovať spoločnosť - regionálne, celoštátne a globálne - prostredníctvom spolupráce s partnermi mimo tradičných hraníc akademického areálu.

Call Now Button